Zasiłki na dzieci

Finansowa pomoc od państwa dla rodziców, czyli świadczenia rodzinne, należą się rodzicom posiadającym dzieci lub opiekującym się dziećmi niepełnosprawnymi. Świadczenia te obejmują również jednorazową zapomogę z tytułu urodzenia dziecka, zasiłek wypłacany przez rok po urodzeniu dziecka, a także pieniądze wypłacane w sytuacji, kiedy dziecko urodzi się niepełnosprawne. Jakie warunki trzeba spełnić, by te świadczenia otrzymać?

Rodzaje należnych świadczeń

Rodzice mogą liczyć na uzyskanie następujących świadczeń:

 • zasiłek rodzinnyi dodatki do zasiłku rodzinnego;
 • jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka,
 • świadczenia opiekuńcze (zasiłek pielęgnacyjny, specjalny zasiłek pielęgnacyjny, świadczenie pielęgnacyjne);
 • zasiłek dla opiekuna;
 • świadczenie rodzicielskie.

Powyższe świadczenia przysługują uprawnionym rodzicom, jednemu z rodziców, opiekunowi prawnemu lub faktycznemu dziecka (osobie faktycznie opiekującej się dzieckiem, która wystąpiła do sądu rodzinnego o przysposobienie go).

Zasiłek rodzinny

Zasiłek rodzinny jest podstawowym świadczeniem otrzymywanym co miesiąc, pod warunkiem spełnienia ustawowych warunków. Zasiłek jest wypłacany do czasu ukończenia przez dziecko 18. roku życia – po tym okresie nadal on przysługuje, do ukończenia 21. roku życia, o ile dziecko uczy się w szkole, lub do 24. roku życia, jeśli kontynuuje naukę w szkole lub w szkole wyższej. Prawo do zasiłku przysługuje również pełnoletniej osobie uczącej się, która nie pozostaje na utrzymaniu rodziców (po ich śmierci lub w przypadku przyznania przez sąd alimentów), pod warunkiem kontynuowania nauki w szkole lub uczelni wyższej, jednak nie dłużej niż do ukończenia 24. roku życia.

Wysokość zasiłku rodzinnego wynosi miesięcznie: 95,00 zł na dziecko w wieku do ukończenia 5 roku życia;  124,00 zł na dziecko w wieku powyżej 5 roku życia do ukończenia 18 roku życia; 135,00 zł na dziecko w wieku powyżej 18 roku życia do ukończenia 24 roku życia. Od 1 listopada 2017 r. kwoty te wzrosną o 5 zł każda.

Przyznanie prawa do zasiłku rodzinnego uzależnione jest m.in. od spełnienia kryterium dochodowego. Świadczenie przysługuje, jeżeli przeciętny miesięczny dochód rodziny w przeliczeniu na osobę albo dochód osoby uczącej się nie przekracza kwoty 674,00 zł, natomiast w przypadku rodziny z dzieckiem niepełnosprawnym – jeżeli przeciętny miesięczny dochód rodziny w przeliczeniu na osobę albo dochód osoby uczącej się nie przekracza kwoty 764,00 zł. Od 1 listopada 2017 roku dochód netto nie będzie mógł przekraczać odpowiednio: 754 zł i 844 zł.

Jednak na świadczenie możesz liczyć nawet wówczas, kiedy przekroczysz próg dochodowy, a to dzięki zasadzie „złotówka za złotówkę”. Oznacza to, że jeśli przekroczysz limit np. o 20 zł, to świadczenie również zostanie zmniejszone o 20 zł.

Dodatki do zasiłku rodzinnego

Jeśli twoja rodzina ma prawo do zasiłku rodzinnego, możesz starać się o dodatki do zasiłku, w tym:

 • dodatek z tytułu kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego;
 • dodatek z tytułu samotnego wychowywania dziecka (o ile nie zasądzono alimentów od drugiego rodzica lub dla pełnoletniej osoby do 24. roku życia, gdy się uczy, a rodzice zmarli);
 • dodatek z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego (na uczniów od zerówki po szkołę ponadgimnazjalną – raz w roku, w ciągu trzech miesięcy od rozpoczęcia roku szkolnego);
 • dodatek z tytułu wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej (przysługuje na trzecie i kolejne dziecko uprawnione do zasiłku rodzinnego);
 • dodatek z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego (nie przysługuje, jeśli dziecko chodzi do przedszkola lub żłobka).

Kosiniakowe

Świadczenie w wysokości 1000 zł miesięcznie na dziecko przez 12 miesięcy jego życia przysługuje osobom, które w momencie urodzenia dziecka nie opłacały składki chorobowej, zatem nie mają prawa do pobierania zasiłku macierzyńskiego. Mowa tu o osobach bezrobotnych (niezależnie od faktu rejestracji w Urzędzie Pracy), zatrudnionych na umowy cywilnoprawne (umowy zlecenie, o dzieło), studentach oraz rolnikach. Liczba urodzonych dzieci nie ma wpływu na wysokość kwoty, ale wydłuża okres wypłacania świadczenia – do 65 tygodni przy urodzeniu bliźniąt, do 67 tygodni w przypadku trojaczków, 69 tygodni – czworaczków i 71 tygodni – pięcioraczków.

Aby otrzymać świadczenie, nie obowiązuje kryterium dochodowe, jednak należy pamiętać, że „kosiniakowe” wlicza się do dochodu, więc może mieć wpływ na przyzwanie innych świadczeń. Wymagane dokumenty oraz wniosek należy złożyć w miejskim ośrodku pomocy społecznej lub innym urzędzie do tego wyznaczonym.

Becikowe

Becikowe jest jednorazowym świadczeniem w wysokości 1000 zł. Jest ono przyznawane rodzinom, których dochód w poprzednim roku nie przekroczył 1922 zł netto na osobę. Ponadto, aby otrzymać świadczenie, matka dziecka, od co najmniej 10 tygodnia ciąży do porodu, musi być pod opieką medyczną (nie dotyczy to opiekunów prawnych, opiekunów faktycznych, a także osób, które przysposobiły dziecko).

Każda gmina ustala instytucję, do której możesz złożyć dokumenty (na przykład urząd miasta lub gminy, ośrodek pomocy społecznej). Aby otrzymać świadczenie, wniosek musi zostać złożony najpóźniej 12 miesięcy od urodzenia dziecka lub 12 miesięcy od objęcia dziecka opieką (w przypadku rodziców adopcyjnych, opiekunów prawnych i faktycznych o becikowe można się ubiegać do ukończenia przez dziecko 18. roku życia).

Świadczenia opiekuńcze

Świadczenia opiekuńcze są przeznaczone dla rodziców dzieci niepełnosprawnych. Pomoc państwa obejmuje następujące świadczenia:

 • zasiłek pielęgnacyjny- 153 zł miesięcznie dla rodzica niepełnosprawnego dziecka. Jest on przyznawany w celu częściowego pokrycia wydatków wynikających z konieczności zapewnienia opieki i pomocy innej osoby w związku z niezdolnością do samodzielnej egzystencji;
 • świadczenie pielęgnacyjne- 1406 zł miesięcznie dla rodzica niepełnosprawnego dziecka, który zrezygnował z pracy, by sprawować opiekę nad niepełnosprawnym dzieckiem. Świadczenie to przysługuje, jeżeli niepełnosprawność osoby wymagającej opieki powstała nie później niż do ukończenia 18. roku życia lub w trakcie nauki w szkole lub w szkole wyższej, jednak nie później niż do ukończenia 25. roku życia;
 • specjalny zasiłek opiekuńczy- 520 zł miesięcznie dla osób, na których ciąży obowiązek alimentacyjny, jeśli nie pracują, by opiekować się niepełnosprawnym dzieckiem. Jest on przyznawany, jeśli dochód na osobę w rodzinie osoby sprawującej opiekę oraz rodziny osoby wymagającej opieki, nie przekracza kwoty kryterium dochodowego, czyli 764 zł netto.

500+

Świadczenie w ramach programu „Rodzina 500 plus” przysługuje rodzicom oraz opiekunom dzieci do ukończenia przez nie 18. roku życia. Warunkiem otrzymania 500 zł miesięcznie jest posiadanie co najmniej dwójki niepełnoletnich dzieci – świadczenie przysługuje bowiem na drugie i kolejne dziecko niezależenie od dochodu. Wyjątkiem jest sytuacja, w której dochód na osobę w rodzinie nie przekracza 800 zł netto bądź 1200 zł netto, jeżeli co najmniej jedno dziecko jest niepełnosprawne. Wówczas 500 zł przysługuje również na pierwsze dziecko, nawet jeśli jest jedynakiem.

Warto zaznaczyć, że świadczenie z programu Rodzina 500 plus przysługuje rodzinie wychowującej dzieci bez względu na stan cywilny rodziców. Oznacza to, iż nie ma znaczenia czy rodzice są małżeństwem, czy dzieci wychowuje samotny rodzic czy rodzice bądź opiekunowie pozostający w nieformalnym związku.

Wnioski o świadczenie można składać za pośrednictwem Internetu (np. na stronach banków i urzędów). Świadczenie w ramach programu nie wlicza się do dochodu i nie ma wpływu wpływa na korzystanie z innych zasiłków.

Jednorazowe świadczenie na chore dziecko

Z dniem 1 stycznia 2017 r., weszła w życie ustawa o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem”. Zgodnie z ww. przepisami rodzinom, w których urodzi się dziecko z ciężkim i nieodwracalnym upośledzeniem albo nieuleczalną chorobą zagrażającą jego życiu, przysługuje jednorazowe świadczenie w wysokości 4 tys. zł. Świadczenie to nie jest uzależnione od dochodów, nie ma też wpływu na prawa do innych świadczeń.
Wniosek o świadczenie należy złożyć w miejskim ośrodku pomocy społecznej lub w urzędzie w terminie 12 miesięcy od narodzin dziecka. Ustawa, nie ogranicza prawa do świadczenia tylko do dzieci urodzonych po 31 grudnia 2016 r. – pieniądze będą również przysługiwały dzieciom urodzonym w 2016 roku, jeżeli złożysz wniosek w terminie.